Nieuws Wie wij zijn Teams Contact Werken bij Andere initiatieven
Buurtzorg Jong

Een nieuwe kijk op zorg en hulp voor jeugd en gezin

Buurtzorg Jong is in 2012 ontstaan vanuit de behoefte van ouders, professionals en de politiek om de zorg- en hulpverlening aan gezinnen en jeugd simpeler, logischer, kwalitatief beter en goedkoper  te organiseren. Dat doen we door met een multidisciplinair klein team vanuit één organisatie en één visie te werken. We hebben één CAO en kennen één tarief. We brengen daarmee de expertise van verschillende professionals samen onder één dak en ondersteunen hen optimaal met praktische goede ICT, een projectcoördinator, een teamcoach. Dit doen we zonder managementlagen en zonder onnodige overhead. Daarmee organiseren we de zorg voor jeugd met goede resultaten en een overhead van nog geen 10%. 

Samenwerken met gemeenten

Buurtzorg Jong werkt in opdracht van gemeenten. Samen met gemeenten geven we invulling aan de taken en verantwoordelijkheden vanuit de Jeugdwet (en soms ook Wmo). We positioneren ons in het lokale veld en zijn voor de gemeente een kleinschalige lokale partner. We zijn echter niet op afstand, maar zijn van en voor de gemeente. We doen gedegen onderzoek, organiseren een breed scala aan ambulante jeugdhulp zelf en regelen indien nodig meer specialistische vormen van jeugdhulp. Zo kunnen wij in elke gemeente de zorg voor jeugd en gezin organiseren op een manier die past bij het gemeentelijk beleid. Wij bekijken samen met de gemeente aan welk soort hulp behoefte is en wat de vraagstukken zijn in de gemeente. Dan pas stellen we een team samen. We doen dat het liefst met professionals die bekend zijn met de regio/de gemeente en die daar graag willen werken.

Door een eenvoudige financiering ontstaat ruimte om te doen wat nodig is. Met een scherpe opdracht vanuit de gemeente en voortdurende uitwisseling tussen Buurtzorg Jong en de gemeente, zorgen we dat de gemeente precies weet wat er speelt. Buurtzorg Jong verantwoord haar werk daarnaast jaarlijks doormiddel van een uitgebreid verslag met cijfers en verhalen. De inhoud ervan stemmen we van tevoren met de gemeente af. Dit verslag wordt zo geschreven dat het niet alleen een verantwoording is van onze werkzaamheden, maar ook ruime beleidsinformatie bevat over wat er speelt in de buurten en wijken.  

Versterken en verbreden van de eerste lijn

Buurtzorg Jong versterkt en verbreedt de eerste lijn. Je zou kunnen zeggen dat onze hulp enerzijds aansluit op de pedagogische basis en anderzijds op de gespecialiseerde hulp en jeugdbescherming. Enerzijds richten we ons op gezinnen en jeugdigen om hulpvragen te beantwoorden, anderzijds richten we ons op gezinnen en jeugdigen met risicofactoren om het ontstaan van hulpvragen te voorkomen.  Dit doen we met individuele begeleiding aan kinderen, jongeren en ouders, groepsaanbod en preventieve activiteiten. Door onze brede en praktische aanpak kunnen meer problemen lokaal worden opgepakt waarbij we ook het netwerk van een gezin en bijvoorbeeld de school of de kinderopvang kunnen betrekken. Doordat we niet werken met een kindgebonden financiering kunnen we onze hulp ook aanbieden in en aan de pedagogische basis, zodat deze kan worden versterkt.

cirkel onion bzj4

De eerste lijn en de gemeentelijke toegang

De teams van Buurtzorg Jong in een gemeente fungeren als vrij toegankelijke, onafhankelijke  brede eerstelijns jeugdhulp, maar ook als verwijzer naar andere gemeentelijke voorzieningen of specialistische jeugdhulp. Op die manier kunnen Buurtzorg Jong teams de gehele gemeentelijke toegang voor jeugdhulp bemannen. De insteek daarbij richt zich op het toepassen van ‘matched care’; We organiseren hulp zo simpel en thuisnabij mogelijk, maar schakelen ook direct meer gespecialiseerde jeugdhulp in wanneer we inschatten dat dit nodig is. Die inschatting maken we gedegen aan de hand van de Richtlijnen Jeugdhulp én een uitgebreide verkenning van wat er speelt op basis van ons principe ‘eerst Buurten, dan Zorgen’.  We nemen de tijd om de gezinnen echt te leren kennen en te bouwen aan een gelijkwaardige vertrouwensrelatie. Buurtzorg Jong heeft ook ervaring met vergelijkbare teams voor de WMO. Ook hebben we ervaring met teams die Jongerenwerk bieden volgens dezelfde principes. Wilt u hierover meer weten, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. 

Hoe we weten dat het werkt

De effectiviteit van wat we doen is gebleken uit meerdere onderzoeken waaraan we hebben meegewerkt, zoals “Eigenwijs transformeren” van de Rijksoverheid en het Verwey Jonker instituut.

dorpspelenbzj

De eisen van de Jeugdwet

Wij voldoen aan de eisen die de Jeugdwet aan ons stelt. Dit houdt in dat onze professionals SKJ-geregistreerd zijn. Onze medewerkers maken actief gebruik van de Richtlijnen Jeugdhulp. Daarnaast voldoen onze werkwijzen en onze digitale systemen aan de privacy eisen van de AVG. 

Wat wij vragen van gemeenten

Buurtzorg Jong heeft een vernieuwende visie op jeugdhulp. Daarbij zijn eenvoud in organisatie, laagdrempeligheid en autonomie voor de professional belangrijke speerpunten. De teams bouwen een groot netwerk op van samenwerkingspartners. Om deze werkwijze tot een succes te maken hebben we een intensieve samenwerking met de gemeente nodig. Onze teams zijn voortdurend in gesprek met beleidsambtenaren en hebben de nodige politieke sensitiviteit. We gaan graag in gesprek met betrokken wethouders en raadsleden en periodieke rapportages voor de gemeente over ons werk in de wijk. 

Onze uitgangspunten zijn:

 • Een wederkerig partnerschap met de gemeentelijke organisatie met duidelijkheid over ieders rol en verantwoordelijkheid
 • Wederzijdse stabiliteit in de visie en wijze van organiseren.
 • Een eenvoudige financieringsvorm die professionele autonomie faciliteert en bureaucratie beperkt.

partnerschap

Alle voordelen op een rij

 • Eén organisatorische entiteit zonder winstoogmerk (stichting)
 • Eén kleinschalige, innovatieve en flexibele organisatie werkend volgens de principes van het succesvolle Buurtzorg Nederland
 • Vakbekwame professionals in een klein team dat is samengesteld op basis van de behoefte en de vraagstukken in een wijk/dorp
 • Eén vaste begeleider in het gezin voor hulp én voor het stellen van eventuele indicaties voor gespecialiseerde voorzieningen
 • Een sterke, herkenbare, vakbekwame en onafhankelijke eerste lijn én toegang tot jeugdhulp in uw gemeente
 • Een professional die direct en persoonlijk bereikbaar is voor cliënten, verwijzers en gemeenten
 • Een betrouwbare partner voor gemeenten
 • Zorg thuis die simpel, praktisch, effectief en passend is
 • Een aantrekkelijk tarief

Wilt u meer weten over Buurtzorg Jong?

Wilt u meer weten over onze werkwijze en onze visie op jeugdhulp? Dan raden we u het boek ‘Echt doen wat nodig is, een pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp” aan (ISBN: 9789492458070). In dit boek beschrijven wij en enkele andere vernieuwers in de jeugdhulp hoe de jeugdhulp beter kan en hoe we dit nu al in de praktijk brengen. Het boek is verkrijgbaar in de meeste boekhandels.

Buurtzorg Jong wil graag aan de slag met nieuwe gemeenten die onze visie delen en onze werkwijze ondersteunen! Als u meer wilt weten neem dan contact met ons op!


Copyright © 2024 Buurtzorg Nederland. Alle rechten voorbehouden.